Konepajan hiekkapuhallustoiminta ei haittaa ympäristöä

Pölymittauksen loppuraportti 11.10.2018

Lehtosen Konepaja Oy:n toimintaa vastaan on naapurusto esittänyt valituksia, joiden mukaan hiekkapuhalluksesta olisi syntynyt melua ja pölyä lähes päivittäin, myös iltaisin ja lauantaisin. Valitukset on esitetty mm. Kokemäen ympäristölautakunnalle ja Varsinais-Suomen ely-keskukselle.

Tosiasiassa hiekkapuhallusta tehdään suljetussa tilassa vain 200 päivänä vuodessa muutaman tunnin ajanjaksossa. Joka tapauksessa konepaja tulee tekemään mittavat investoinnit luopuen hiekkapuhalluksesta ja siirtyen täysin suljettuun teräsraepuhallukseen.

Taratest Oy mittasi pölyä 18 päivän ajan

Taratest Oy suoritti pölymittauksia Lehtosen Konepajalla Peipohjassa, Kokemäellä 19.9 – 7.10.2018 välisenä aikana. Hiekkapuhallustoiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun tutkittiin mittaamalla ilmassa olevia pölyhiukkaspitoisuuksia. Mittausten tarkoituksena oli mitata ja dokumentoida kohteen hiekkapuhalluksesta syntyvän kivipölyn leviämistä lähiympäristöön.

Alueen ympäristöön sijoitettiin kaksi mittauspistettä eri ilmansuunnissa oleviin kohteisiin. Mittauspiste MP1 sijaitsi n. 60 m etäisyydellä hiekkapuhaltamon eteläpuolella olevan omakotitalon pihassa. Mittauspiste MP2 sijoitettiin hiekkapuhaltamon läheisyyteen kuvastamaan päästölähteen läheisyydessä olevia hiukkaspitoisuuksia.

Hiekkapuhallus ei aiheuta pölyhaittaa naapurustolle

" Valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 79/2017 on asetettu 24 tunnin vuorokausikeskiarvon raja-arvoksi hengittäville PM10 hiukkasille 50 μg/m3. Mittaustulosten perusteella mittauspisteessä MP1, yhdessä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa aikavälillä 19.9-7.10.2018, ei havaittu yhtenäkään päivänä raja-arvon ylittäviä PM10 hiukkaspitoisuuksia."

"Hiekkapuhaltamon pihassa mittauspisteessä MP2 raja-arvo 50 μg/m3 ylittyi kolmena päivänä 19.9-7.10.2018 välisenä aikana. Ylitykset olivat lyhytaikaisia, maksimissaan muutamia tunteja. Korkeilla pitoisuuksilla ei todettu yhteyttä tuulen suuntaan eikä pitoisuuksilla todettu korrelaatiota mittauspisteen 1 pitoisuuksissa. Vastaavia vaikutuksia ei todettu edes myötätuuliolosuhteissa. Tämän perusteella ei kohonneilla pitoisuuksilla mittauspisteessä 2 todettu syy-yhteyttä hiekkapuhallustoimintaan."

Koska mittauspisteessä MP1 havaitut korkeat pitoisuudet esiintyivät iltapäivällä ja illalla ajankohtana, jolloin konepajalla ei suoritettu lainkaan hiekkapuhallusta, johtuvat ylitykset todennäköisesti samalla alueella tehtävästä muusta teollisesta toiminnasta. Lehtosen Konepajan suorittama hiekkapuhallus ei aiheuta ympäristöön melu- tai pölyongelmia.

Pölymittausraportti kokonaisuudessaan